Dokumenti


Zakoni

Kolektivni ugovori

Uredbe

Sporazum o plaćama

Međunarodni dokumenti

Konvencije Međunarodne organizacije rada

Europska socijalna povelja

Preporuke UNESCO-a

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.